1) ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním registrácie kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy týkajúce sa účasti v projekte Zber medailí, ktoré prebehne na území Slovenskej republiky, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu.


2) DEFINÍCIE

Predávajúci: Organizátor projektu Zber medailí – Spring Publish s.r.o. Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.120657/B so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO 50 935 160, IČ DPH SK 2120539509.

Konateľ a kontaktné údaje: PhDr.Mgr. Jaroslava Mareková, +421 948 365 632, marekova@magazinradar.sk www.zbermedaili.sk

Spotrebiteľ: je osoba, ktorá nakupuje službu pre osobnú potrebu a ktorá uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „kupujúci“/ „používateľ“)

Kúpna zmluva: zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá na diaľku prostredníctvom internetového obchodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu. V týchto obchodných podmienkach sa kúpnou zmluvou rozumie registrácia do projektu Zber medailí organizovaného Predávajúcim, následná platba za registráciu a potvrdenie o registrácii a v konečnom dôsledku účasť na projekte.

 

Okrem registrácie, účasti na projekte a užívaní všetkých výhod z neho plynúcich si spotrebiteľ kupuje aj prístup do svojho konta, ktoré bude vytvorené na stránke www.zbermedaili.sk na dobu určitú a to do 31.10. 2021. Do tohto termínu bude Spotrebiteľ vyzvaný, aby si platnosť konta v prípade záujmu predĺžil.

 

Kúpna zmluva sa spravuje právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi. (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami

Dĺžka trvania Kúpnej zmluvy je limitovaná obdobím od zaslania objednávky kupujúceho a jej kladného vybavenia predávajúcim až do riadneho poskytnutia služby na základe objednávky kupujúceho, alebo zmenenej v súlade s týmito OP.

Internetový obchod: sa nachádza na internetovej adrese www.zbermedaili.sk

Obchodné podmienky: upravujú podrobnosti obchodného vzťahu predávajúceho a spotrebiteľa a vzťahujú sa na Kúpnu zmluvu (ďalej tiež ako „OP“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej ako SOI), inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru č. 6, tel.: 051/7721597, fax: 051/7721596

 

3) INFORMÁCIE O CENE

Cena registrácie zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena registrácie je uverejnená na stránke internetového obchodu a webovej stránke predávajúceho.

4) REGISTRÁCIA A POTVRDENIE REGISTRÁCIE, PLATOBNÉ PODMIENKY

Informácie o registrácii sú uvedené na webovom sídle predávajúceho (www.zbermedaili.sk).

Registrácia prebieha postupom uvedeným v návode, ktorý je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu. V rámci procesu registrácie je spotrebiteľovi umožnené opraviť a skontrolovať spotrebiteľom zadané údaje.

Odoslanie registrácie je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľa.

Po odoslaní registrácie pristúpi Spotrebiteľ k uhradeniu poplatku prostredníctvom platobnej brány, čím je uzatvorené kúpna zmluva.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy s poukazom na § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. a čl. 16 písm. l) Smernice EP a Rady 2011/83/EU z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, nakoľko sa jedná o poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, kde tieto služby sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

V ostatných prípadoch má spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy spotrebiteľom za podmienok uvedených v § 8 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vykoná všetky úkony určené príslušnými právnymi predpismi.

6) PLATOBNÉ PODMIENKY

V prípade platby internetovým platobným systémom, spotrebiteľ obdrží potvrdenie o prijatí platby okamžite po zaplatení a odsúhlasení správnosti prijatej platby.

V prípade, ak spotrebiteľ bude požadovať od predávajúceho daňový doklad o úhrade za účasť v projekte s údajmi o jeho osobe ako fyzickej osoby – podnikateľa, resp. právnickej osoby, je povinný tak urobiť najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od uskutočnenia úhrady za preteky. Pokiaľ fyzická osoba – podnikateľ, resp. právnická osoba o daňový doklad o úhrade za preteky predávajúceho v tejto lehote nepožiada, predávajúci bude považovať Spotrebiteľa za fyzickú osobu nepodnikateľa. V prípade požiadania mu bude vystavený daňový doklad s údajmi fyzickej osoby – nepodnikateľa v registračnom systéme.

7) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou alebo osobne v sídle predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho sú v časti OP „2) Definície“.

Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu potvrdenie o zaplatení registrácie a popis vady s doložením prípadných listinných dôkazov.

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní, prípadne tiež rozhodnúť o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne, prípadne elektronickou poštou.

8) PRÁVO NA ZMENU NIEKTORÝCH ČASTÍ PROJEKTU

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť niektoré časti projektu (dátum a miesta konania sprievodných aktivít, ceny, poplatky, druh a veľkosť tovaru, obsah webových stránok, alebo pravidlá a manuály, ktoré považuje za vhodné, podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia.).

Predávajúci si vyhradzuje právo upozorniť na zmeny uvedené v predchádzajúcom bode na svojich webových stránkach, ktoré sú zdrojom najaktuálnejších informácií.

9) REGISTRAČNÝ POPLATOK

Účastnícky poplatok: 59€
Predávajúci si účtuje účastnícky poplatok súvisiaci s projektu, ktorý pokrýva priame výdavky spojené s realizáciou projektu, službami, občerstvením (ak je k dispozícii), medailami, tričkami atď. (ďalej len „Účastnícky poplatok”).

Nevratný administratívny poplatok za registráciu:
Predávajúci účtuje fixný nevratný administratívny poplatok za registráciu zodpovedajúci administratívnym nákladom predávajúceho, ktorý sa efektívne použije na pokrytie nákladov spojených s registráciou (ďalej len „Administratívny poplatok“). Administratívny poplatok pokrýva počiatočné výdavky predávajúceho spojené s registráciou spotrebiteľa. Finančné prostriedky budú použité bez ohľadu na uskutočnenie projektu a to v prospech spotrebiteľa.

Registračný poplatok:
Registračný poplatok sa skladá z Účastníckeho poplatku a Administratívneho poplatku, ktoré spolu predstavujú celkovú cenu za registráciu do projektu (ďalej len „Registračný poplatok“). Účastnícky poplatok a Administratívny poplatok sú účtované osobitne a sú uvedené osobitne na faktúre. Cena, ktorá sa zobrazuje na webovej stránke Zber medailí, je konečná cena zahrnujúca Účastnícky poplatok a Administratívny poplatok. Akékoľvek zľavy alebo špeciálne ceny sa vzťahujú iba na Účastnícky poplatok a nemajú vplyv na Administratívny poplatok ktorý zostáva nezmenený a účtuje sa osobitne, pokiaľ predávajúci neposkytne samostatnú zľavu. V prípade uplatnenia práva predávajúceho na zmenu dátumu alebo miesta konania projektu, z dôvodu vyššej moci, ako je uvedené nižšie, nemá kupujúci právo na vrátenie Administratívneho poplatku použitého na uhradenie vynaložených a vzniknutých výdavkov. Ak je projekt zrušený z dôvodu, na ktorý sa nevzťahuje vyššia moc, môže kupujúci požadovať o vrátenie Registračného poplatku, alebo Registračný poplatok použiť pre ďalšie ročník projektu.

10)VYŠŠIA MOC

Vyššia moc je definovaná ako nepredvídateľné alebo nevyhnutné a neúmyselné udalosti, alebo príčiny v rozsahu presahujúcom primeranú mieru: nehody, nepokoje, epidémia, pandémia, karanténa, občianske nepokoje, porucha komunikačných zariadení, porucha webhostingových zariadení, porucha poskytovateľa internetových služieb, prírodné katastrofy, nariadenia vlády alebo iných orgánov verejnej moci, zákonné obmedzenia, zmeny v zákonoch alebo iných právnych predpisoch, štrajky na celoštátnej úrovni, požiar. Za novú a akceptovateľnú okolnosť vyššej moci sa budú považovať situácie alebo príčiny, kedy už sú okolnosti vyššej moci známe v čase registrácie, ale následné s tým spojené dôsledky vedúce k neschopnosti splniť predmet služieb nie sú.

11) ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušení tejto služby môže spotrebiteľ kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@zbermedaili.sk. Spotrebiteľ v tomto prípade súhlasí najmä so zasielaním obchodných informácií a informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo činností predávajúceho na elektronickú adresu spotrebiteľa.

Spotrebiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je objednávku na webovej stránke predávajúceho možné vykonať a záväzky predávajúceho z príslušnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač spotrebiteľa, môže spotrebiteľ súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12)DORUČOVANIE

Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s príslušnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Spotrebiteľovi je doručované primárne na adresu elektronickej pošty, ktorú predávajúcemu uviedol.

13)ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku. Ak vzťahy súvisiace s použitím webovej stránky, internetového obchodu alebo právny vzťah založený príslušnou kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že vzťah sa riadi slovenským právom a podliehajú jurisdikcii slovenských súdov. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

So sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov predávajúceho. Ak neuspeje so svojou sťažnosťou u predávajúceho, prípadné spory budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad, s prípadnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže tiež obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Zmluvný vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim je uzatváraný na časové obdobie stanovené riadnym plnením zmluvných strán podľa príslušnej zmluvy. Pokiaľ nie je pri uzavretí zmluvy, alebo v týchto obchodných podmienkach, prípadne v konkrétnych prípadoch uvedené inak, nie sú zmluvné strany oprávnené zmluvu zrušiť pred jej riadnym splnením.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené vyššie v časti „Definície“. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná s výnimkou plnenia povinností predávajúceho stanovených platnou právnou úpravou. Vyhotovenie zmluvy bude uložené u predávajúceho, ktorý k nej umožní spotrebiteľovi prístup na jeho žiadosť.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny týchto obchodných podmienok. Pre spotrebiteľov je záväzné také znenie obchodných podmienok, s ktorým vyslovil spotrebiteľ v rámci registrácie súhlas.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

14) FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

– Adresát: Organizátor projektu Zber medailí – Spring Publish s.r.o. Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.120657/B so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO 50 935 160, IČ DPH SK 2120539509.

 

Konateľ a kontaktné údaje: PhDr.Mgr. Jaroslava Mareková, +421 948 365 632, marekova@magazinradar.sk www.magazinradar.sk www.zbermedaili.sk

 

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)
– Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):
– Meno a priezvisko spotrebiteľa (užívateľa):

– Adresa spotrebiteľa (užívateľa):

– Podpis spotrebiteľa (užívateľa), (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
– Dátum:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

15) INFORMÁCIA O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou, prebieha v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Podrobné informácie sú tiež uvedené na oficiálnych stránkach predávajúceho (www.spartanrace.sk) v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

16) INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (elektronickou poštou na marekova@magazinradar.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.